Вы являетесь владельцем этот сайт? Получите данные индексирования и рейтинг : кликните сюда
23.11.2017 Bugun bizning saytdan ushbu saytga o`tishlar bo`lmadi
Сайт Buxdti.uz TAS-IX  - 83.69.129.17
Статус сайта Онлайн!
Категория Официальные сайты
Поделиться
Описание Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti veb-sayti sahifalari orqali taklif etilayotgan interfaol xizmatlar sizni qiziqtirsa, saytimiz sahifalariga marhamat qiling. Sahifalarimiz orqali dars jadvali, vakant lavozimlar, ishchi o'quv rejalari, institutga qabul, OTM diplomini olganligi to'g'risida ma'lumot, Institutdagi ilmiy faoliyat, institut elektron kutubxonasi, elektron qabulxona kabi interfaol xizmatlarimizdan foydalanishingiz mumkin. Qora yer qaridan to avji zuhal, Koinot mushkulin barin qildim hal. Ko'p mushkul tugunin angladim, yechdim. Yechilmay qolgani birgina ajal. Àáó Àëè èáí Ñèíî íîìèäàãè Áóõîðî äàâëàò òèááè¸ò èíñòèòóòè âåá ñàéòè ñàõèôàëàðè îðêàëè òàêëèô ýòèëà¸òãàí èíòåðôàîë õèçìàòëàð ñèçíè êèçèêòèðñà, ñàéòèìèç ñàõèôàëàðèãà ìàðõàìàò êèëèíã. Ñàõèôàëàðèìèç îðêàëè äàðñ æàäâàëè, âàêàíò ëàâîçèìëàð, èø÷è óêóâ ðåæàëàðè, èíñòèòóòãà êàáóë, ÎÒÌ äèïëîìèíè îëãàíëèãè òóãðèñèäà ìàúëóìîò, èíñòèòóòäàãè èëìèé ôàîëèÿò, èíñòèòóò ýëåêòðîí êóòóáõîíàñè, ýëåêòðîí êàáóëõîíà êàáè èíòåðôàîë õèçìàòëàðèìèçäàí ôîéäàëàíèøèíãèç ìóìêèí.
Ключевые слова buxoro, tibbiyot, instituti, abu, ali, ibn sino, avicenna, davlat, veb sayti, sahifa, orqali, taklif, interfaol, xizmatlar, qiziq, sahifalariga, marhamat, sahifalarimiz, dars, jadval, vakant, lavozim, ishchi, oquv, rejalar, institutga, qabul, otm, diplom, olgan, togrisida, malumot, institutdagi, ilmiy, faoliyat, elektron, kutubxona, qabulxona, foyda, àáó, àëè, èáí ñèíà, àâèöåíà, áóõîðî, äàâëàò, òèááè¸ò, èíñòèòóò, âåá ñàéòè, ñàõèôà, òàêëèô, èíòåðôàîë, õèçìàò, ìàðõàìàò, äàðñ, æàäâàë, âàêàíò, ëàâîçèì, èø÷è, óêóâ, ðåæà, èíñòèòóòãà, êàáóë, îòì, äèïëîì, òóãðèñèäà, ìàúëóìîò, èíñòèòóòäàãè, èëìèé, ôàîëèÿò, ýëåêòðîí, êóòóáõîíà, êàáóëõîíà,
Возраст домена 2 yil, 201 kun
Хосты 1 -
Хосты 2 not.defined - 94.250.248.160
Хосты 3 ns01.uzsci.net - 83.69.129.4
Хосты 4 hosting.scinet.uz - 83.69.129.17
Дата последнего обновления 06.03.2016
13.03.2016
Комментарии 0
Рейтинг
2.60
2.60
% UzWhois Server Version 1.0

% Domain names in the .uz domain can now be registered
% with many different competing registrars. Go to http://www.cctld.uz/
% for detailed information.

Domain Name: BUXDTI.UZ
Registrar: ARSENAL-D
Whois Server: www.whois.uz
Referral URL: http://www.cctld.uz/
Name Server: ns01.uzsci.net. not.defined.
Name Server: hosting.scinet.uz. 83.69.129.17
Name Server: not.defined. not.defined.
Name Server: not.defined. not.defined.
Status: ACTIVE
Updated Date: 18-aug-2015
Creation Date: 17-Aug-2013
Expiration Date: 24-aug-2016

% >>> Last update of whois database: Sun, 06 Mar 2016 11:55:20 +0500

Рекомендуемый виджет

Ошибка! Вы не можете оставить комментарий. Чтобы оставить комментарий регистрируйте или авторизуйтесь.